Tenders
Pdf Files available on this website can be read on 'Adobe Acrobat Reader 9'. If you don't have Adobe Acrobat Reader 9 ,Kindly refer to Downloads Section of this Website or Click here to Download Acrobat Reader 9.0
 
Please attach Cash deposit receipt / bank draft of Tender cost. The draft should be in favour of 'Sectretary LDA' payable at Lucknow.
Notice No.Tender No.Estimated Expenditure (Rs.)Earnest Money (Rs.)Time of CompletionType of firmTender Cost (Rs.)Submission DateTender Form  
59/14-15div-tech28602451977.00122600.004 monthsD1000.00 31-Jan-2015

To:

02-Feb-2015
  Download
Name of work: lhrkiqj jksM ;kstuk ds lsDVj&, esa iqjkuh ttZj lhoj ykbu ds LFkku ij ubZ lhoj ykbu Mkys tkus o layXu lM+d ij ,l-Mh-lh- dk dk;ZA
63/14-15div-tech28772395251.00119800.003 monthsD1000.00 02-Feb-2015

To:

04-Feb-2015
  Download
Name of work: dkuiqj jksM ;kstuk lsDVj&ts ¼ikVZ Hkkx½ esa 12-0 eh0 pkSM+h lM+d ds fdukjs ukyh fuekZ.k ,oa lM+dksa dh ejEer dk dk;Z ¼ikVZ&,½A
63/14-15div-tech28781968366.0098500.003 monthsD1000.00 02-Feb-2015

To:

04-Feb-2015
  Download
Name of work: tkudhiqje ;kstuk lsDVj&,p Hkou la0&2@92 ds lkeus ¼czkbV&os Ldwy ds cxy esa½ ikdZ ds lkSUn;hZdj.k dk dk;ZA
63/14-15div-tech28791437698.0071900.003 monthsD1000.00 02-Feb-2015

To:

04-Feb-2015
  Download
Name of work: fctukSj jksM ls vksesDl flVh ds fudV fdyk eksgEenh Msªu dh fufeZr iqfy;k esa lM+d bR;kfn dk vo'ks"k dk;ZA
00div-tech10.000.00000.00 28-Jan-2015

To:

31-Jan-2015
  Download
Name of work: xkserh uxj foLrkj ;kstukUrxZr tus'oj feJ y[kuÅ ikdZ esa >hy esa ukSdk;u gsrq Qksj&lhVj xaMksyk cksV~l dh vkiwfrZ ,oa ifjpkyu dk dk;Z % foLr`r fooj.k gsrq U;wt@uksfVl lsD'ku ns[ksaA
59/14-15div-tech28592497446.00124900.004 monthsD1000.00 31-Jan-2015

To:

02-Feb-2015
  Download
Name of work: dkuiqj jksM ,fDll cSd frjkgs ls ,;jiksVZ ckm.Mªhoky rd lM+d ij ch-,e-] ,l-Mh-ch-lh- ,oa lq/kkj dk;ZA
59/14-15div-tech28611938061.0097000.003 monthsD1000.00 31-Jan-2015

To:

02-Feb-2015
  Download
Name of work: Mk0 jke euksgj yksfg;k ikdZ] xkserh uxj esa ewfrZ LFky] jax&eap o LrEHk vkfn ds ¶yksjksas dh ejEer ,oa yxkus dk dk;ZA
59/14-15div-tech28621812490.0090700.003 monthsD1000.00 31-Jan-2015

To:

02-Feb-2015
  Download
Name of work: xkserh uxj ;kstuk esas vEcsMdj pkSjkgs ls lh-,e-,l-] n;ky iSjkMkbt+ pkSjkgk gksrs gq, diwZjh Bkdqj pkSjkgs rd fMokbMj dh isfUVax] >kfM+;ksa dh dVkbZ] lM+d dh ejEer gsrq ch-,e-@,l-Mh-lh- vkfn dk dk;ZA
59/14-15div-tech28631810984.0090600.003 monthsD1000.00 31-Jan-2015

To:

02-Feb-2015
  Download
Name of work: lkeqnkf;d dsUnz] vyhxat gsrq ikfdZax dk fuekZ.k dk;ZA
59/14-15div-tech28641707426.0085400.003 monthsD1000.00 31-Jan-2015

To:

02-Feb-2015
  Download
Name of work: xkserh uxj ;kstukUrxZr xzke tqxkSyh esa {kfrxzLr lh0lh0 lM+d dh ejEer dk dk;Z ¼ikVZ&lh½A
59/14-15div-tech28651651438.0082600.003 monthsD1000.00 31-Jan-2015

To:

02-Feb-2015
  Download
Name of work: 'kkjnk uxj ;kstukUrxZr jtuh [k.M&7 eas fLFkr bZ-MCyw-,l- dh Hkwfe dk fodkl dk;ZA
59/14-15div-tech28661318923.0066000.003 monthsD1000.00 31-Jan-2015

To:

02-Feb-2015
  Download
Name of work: xkserh uxj ;kstuk Qst&2 foHkwfr [k.M ds varxZr bafnjk xka/kh izfr"Bku esa vLFkkbZ 'kkSpky; o Lukux`g dk fuekZ.k dk;ZA
59/14-15div-tech28671073656.0053700.003 monthsD1000.00 31-Jan-2015

To:

02-Feb-2015
  Download
Name of work: xkserh uxj ;kstuk ds yksfg;k pkSjkgs ls vEcsMdj pkSjkgs rd fMokbMj dh isfUVax] >kfM+;ksa dh dVkbZ] lM+d dh fjVsfuax oky dh ejEer dk dk;ZA